Forretningsvilkår

Wonderwall Creative Studio

Generelle bestemmelser & vilkår

1. Introduksjon

Wonderwall Creative Studio forkortet til «WWCS» er prosjektenheten i Wonderwall AS. Creative Studio jobber prosjektbasert og priser sine tjenester etter egne vilkår og betingelser. Alle prosjekter og leveranser fra wwcs må ikke sammenlignes med vår hovedtjeneste: Wonderwall Abonnement.

WWCS jobber med prosjektering, rådgivning, produksjon, transport og montering av prosjektutviklede produkter/rammer/motiver hvor hovedformålet er dekorering av veggflater.

2. Bestilling og endring av prosjekter

2.1 For hvert enkelt prosjekt gjelder de betingelser som framgår av den enkelte rekrutteringsavtale og disse generelle forretningsvilkår for WWCS. Ved uoverensstemmelser gjelder prioritet iht. ovennevnte rekkefølge.

2.2 Wonderwall skal oppnevne en ansvarlig prosjektleder ved avtale om oppdrag. Navn og kontaktopplysninger skal fremgå av den skriftlige prosjektavtalen.

2.3 Dersom oppnevnte prosjektleder slutter, sykemeldes eller må avslutte sitt arbeid med prosjektet av annen grunn, skal Wonderwall utpeke en annen ansvarlig prosjektleder.

3. Endringer i avtalte prosjekter

3.1 Oppdragsgiver kan anmode om endringer i prosjektet, men kan likevel ikke kreve utført kvantitative eller tidsmessige endringer som går utover det partene med rimelighet kunne forvente da prosjektet ble avtalt.

3.2 Endringer i prosjekt- og kravanalysen skal avtales skriftlig i god tid før gjennomføring av oppdrag. Endringer i prosjekt- og kravanalysen underveis i prosessen skjer under oppdragsgivers ansvar og risiko.

3.3 Oppdragsgiver kan ikke avslutte et avtalt oppdrag uten Wonderwalls skriftlige aksept. (se pkt. 5 om honorar og betalingsbetingelser)

4. Kommunikasjon

Alle varsler eller meldinger skal foreligge skriftlig til notert prosjektleder for å være ansett som kommet frem til den annen part.

5. Betalingsbetingelser

5.1 Et oppstartshonorar faktureres ved kontraktsinngåelse og oppstart av et prosjekt. Størrelsen på dette framgår av prosjektavtalen. Resterende del av avtalt prosjekthonorar faktureres samtidig som leveransen er mottatt.

Dersom oppdragsgiver ønsker å avslutte oppdraget etter prosjektets presentasjonsfase fakturerer Wonderwall oppstartshonoraret i tillegg til de timene prosjektet har vært i utvikling. Presentasjonsfasens innhold og tidslinje skal fremgå av prosjektavtalen.

5.2 Oppstartshonoraret refunderes ikke hvis en ellers gjennomført presentasjonsfase ikke skulle generere kvalifiserte løsninger eller forslag. I så fall faktureres ikke resterende del av avtalt rekrutteringshonorar ved ønske om å avbryte videre prosess.

5.3 Betalingsfrist er netto 14 dager etter fakturadato. Fakturagebyr belastes etter de til enhver tid gjeldende regler.

6. Rettigheter og taushetsplikt

6.1 Eiendomsrett/opphavsrett til alt materiell benyttet i oppdraget tilhører Wonderwall. Oppdragsgivers kopiering og bruk av dokumenter og/eller elektronisk lagret data og programvare krever skriftlig samtykke. I den utstrekning samtykke gis, skal alle forhold som er egnet til å identifisere partene først fjernes.

6.2 Wonderwall har ubetinget taushetsplikt om alt hva Wonderwall representanter får kjennskap til i sitt arbeid, så vel forhold knyttet til oppdragsgivers virksomhet, og til oppdragsgivers ansatte. Denne taushetsplikt gjelder også etter at prosjektet er avsluttet.

7. Bruk av markedsmateriell for kunde

Wonderwall vil alltid strebe etter å benytte kundes eget materiell i den grad det er ønsket og egnet. Dersom det benyttes materiell fra wonderwall stock-arkiv, kan dette kun brukes til det angitte prosjektet.

Vennligst merk deg at Wonderwall AS innehar den kommersielle lisensen for bruk av alle stock-bilder, -videoer og –lyd som benyttes i prosjektet. Hvis du som kunde velger å gjenbruke materialet som er ervervet gjennom Wonderwall, er det ditt eget ansvar å ta hensyn til eventuelle erstatningskrav som kan oppstå som følger av slik gjenbruk.

8. Transport og Montering

8.1 Transport og montering blir medregnet i kalkulasjonen av WWCS prosjekters kostnadsbilde.

9. Tilbakemelding og Klage

Vi etterstreber hele tiden å kunne gi den beste opplevelsen i kontakt med oss. Allikevel kan misforståelser eller uheldige hendelser oppstå. Vi verdsetter våre kunders tilbakemelding høyt uansett hva det gjelder. Tilbakemeldinger og klager er viktig informasjon vi benytter i arbeidet med å hele tiden forbedre oss og opplevelsen du mottar.

Klager du ønsker en offisiell tilbakemelding på, må sendes inn skriftlig. Du kan sende inn klagen både via epost, kontaktskjema eller brevsending. Saksbehandling av din klage er startet når du først mottar en tilbakemelding med ditt saksnummer.

10. Force Majeure

Wonderwall.no er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor Wonderwall.nos kontroll, for eksempel generell arbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal Wonderwall.no informere deg tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både du og Wonderwall.no rett til å avbryte bestillingen/leveransen med umiddelbar virkning.

Vilkår for privatabonnement

1. Minimumskravet for å kunne opprette et abonnement er for- og etternavn, fødselsdato, adresse og id-koden på hvert enkelt bilde som skal inngå i abonnementet.

2. Hovedregelen for et privatabonnement er at det dekker et ubegrenset antall bytter av våre bilder som er tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet. Kostnader knyttet til transport og montering er ikke en del av hovedregelen og medfører en tilleggskostnad til abonnementsprisen ved bruk.

3. Bestilling av transport og montering gjøres via kundeservice på e-post eller telefon. Pris for hjemlevering av bilder innenfor sone 1 (Haugalandet) er NOK 79. Det pålyder NOK 5 per ekstra bilde som skal monteres.

4. Avbestilling av abonnement skjer umiddelbart etter at samtlige bilder er blitt returnert i samme stand som de ble utlevert.

5. Ved skade på bilder vil wonderwall dekke førstegangshendelser og inntil en skade per år etter dette. Utover dette vil vi belaste deg i henhold til skaden, men aldri mer enn anskaffelsesverdi av materialet som er skadet.

6. Det er bindingstid på abonnementer med mer enn 5 bilder. Bindingstiden er ett år og starter fra første dag abonnementet er aktivert.

Vilkår for bedrifter & organisasjoner

1. Minimumskravet for å kunne opprette et bedriftsabonnement er et aktivt organisasjonsnummer, en offisiell kontaktperson tilknyttet organisasjonen, og en adresse for levering.

2. Det som er inkludert i prisen til et bedriftsabonnement er Bildene inkludert blindramme, levering og montering opptil 10 bilder. I tillegg medfører det ingen ekstra kostnader å rullere/bytte på bildene opptil et bestemt antall ganger per år, les mer om dette i punkt 3.

3. Gjeldende bestemmelser for antall rulleringer basert på antall bilder per rullering:

 

Antall Rulleringer per år
1-5 bilder Opptil 3 rulleringer
5-10 bilder Opptil 2 rulleringer
10-20 bilder Opptil 1 rulleringer
20 < bilder Opptil 1 rullering

 

4. Det er minimum ett år på abonnementer med opptil 15 bilder. Over dette antallet vil en bindingstid på 3 år gjelde fra første måneden abonnementet er aktivt.

5. Oppsigelse må leveres skriftlig enten via email eller per post til kundeservice. Når oppsigelsen er mottatt vil vi svare deg med vår bekreftelse og begynne på oppsigelsesprosessen. Les mer om den i punkt 6.

6. Når vi har bekreftet mottatt oppsigelse vil vi ta kontakt med dere for å avtale innhenting av våre bilder. Vi har inntil 14 dager på oss til å planlegge og avtale et hentetidspunkt. Innhentingen av bilder vil skje i en og samme transport, det innebærer at alle bilder som henger på rom som ikke alltid er tilgjengelige bør flyttes til rom som er det innen innhentingen finner sted.

Et eksempel her kan være hotellrom som kan bestilles av kunder og dermed er per definisjon utilgjengelige.

Vilkår for medlemmer

Våre medlemmer også omtalt som «kunstnere», «kunstner» eller «artist» er omfattet av våre generelle vilkår, nedenforstående tilleggsbestemmelser og viktigst av alt. Kunstnerkontrakten også kalt «medlemskontrakt».

Kunstnerkontrakten stadfester betingelsene for et aktivt medlemskap og uten en slik kontrakt kan ikke Wonderwall akseptere et medlemskap som fullverdig eller gjeldende.

Wonderwall AS er ansvarlig for tildeling av kunstnerkontrakten og har fullmakt til å diktere følgende kriterier for kvalifisering til tildeling av kontrakt og medlemskap:

  • Personer som søker medlemskap i Wonderwall må kunne vise til et visuelt uttrykk som kan naturlig gå inn som en del av Wonderwall sitt utvalg av bilder.
  • Søkeren må kunne vise til eierskap på uttrykket eller verket som skal være en del av kontrakten.
  • Søkeren må akseptere alle Wonderwall sine vilkår i både kontrakten og de generelle vilkår.
  • Søkeren må akseptere Wonderwall sin myndighet og rett til å kunne avslå søknaden uten en mulighet for anke eller protest mot avgjørelsen.

Hovedbestemmelsen for våre medlemmer er at de som medlemmer av Wonderwall skal behandles etter prinsippet om likebehandling. Vi ser på våre medlemmer som alle verdifulle for vår portefølje.

Innholdet i kunstnerkontrakten blir ikke publisert i sin helhet, men følgende beskrivelse vil danne et intrykk av hvordan kontraktene er satt sammen.

Kontraktens formål er å sikre kunstnerens verdier og samhandling med Wonderwall. Verdier referer til kunstnerens originale verker og motiver, også kalt bilder eller kunstverk.

Betingelsene i våre kontrakter er helt identiske for alle våre kunstnere. De mottar alle den samme kontrakten. Det eksisterer ingen forskjellsbehandling i Wonderwall basert på status, verdi eller salgstall. Våre medlemmer skal være trygge på at de får lik behandling og tilgang til de samme tjenestene.

Det eneste som er ulikt for hver kontrakt er personen den er knyttet til og motivene den beskytter.

Wonderwall forbeholder seg retten til å oppdatere/endre vilkårene i kontraktene over tid. Det er rutiner på plass for å varsle samtlige medlemmer om slike endringer god tid i forkant før de finner sted.

Wonderwall anser alle endringer som akseptert av kunstnerene hvis  ingen utmelding er mottatt i forkant av tidspunktet endringene trer i kraft. Denne må leveres skriftlig, på enten epost eller per post.

Bestemmelser for brukerkonto

Det er fritt frem for alle som godtar våre generelle betingelser å opprette en gratis brukerkonto hos oss.

En brukerkonto gir deg tilgang til flere praktiske tjenester som vi anser som viktige for et god opplevelse og et godt kundeforhold til oss. Blant annet får du:

  • Muligheten til å lagre dine favorittbilder over tid
  • Historikk over dine transaksjoner og abonnement
  • Overikt over din dialog med kundeservice. (epost)

Opprettelse av en brukerkonto innebærer bruk av cookies. Wonderwall vil også be om en gyldig epost-adresse.

Finner du det verdifullt å bli en betalende kunde vil vi også ha behov for tilleggsopplysninger som fullt navn, adresse, mobilnummer og kortinformasjon. Representerer du en bedrift vil også organisasjonsnummer og fakturaopplysninger bli innhentet.

Lukk
Logg inn
Lukk
Handlekurv (0)

Du har ingen produkter i handlekurven. Du har ingen produkter i handlekurven.